Aanvraagformulier tot afwijking

Toelichting

 

A) Conform artikel 17§2 van de ordonnantie en in afwijking van artikel 17§1, 1° , kan de vervreemding van een zakelijk recht plaatsvinden vóór de behandeling van de bodemverontreiniging, indien aan volgende voorwaarden is voldaan :

1° de houder van de verplichting inzake behandeling van de bodemverontreiniging heeft zich ertoe verbonden om deze binnen een door Leefmilieu Brussel goedgekeurd tijdschema te vervullen;

2° er is een financiële zekerheid gesteld die deze verbintenis dekt in overeenstemming met artikel 71, §1.

3° voor zover het onderstaande gelijkvormig verklaard of geacht werd:

  • een verkennend bodemonderzoek indien het gaat om weesverontreinigingen;
  • een risico-onderzoek, indien het gaat om gemengde of eenmalige verontreinigingen die moeten worden behandeld door middel van risicobeheer;
  • een gedetailleerd onderzoek, indien het gaat om gemengde of eenmalige verontreinigingen die moeten worden behandeld door middel van een sanering.

 

De houder van de verplichting stuurt per aangetekend schrijven [1 of via elektronische weg]1 aan Leefmilieu Brussel een voorstel betreffende het tijdschema van behandeling van de bodemverontreiniging en betreffende het bedrag van de financiële zekerheid. Na ontvangst van deze voorstellen heeft het Instituut 30 dagen de tijd om er al dan niet mee in te stemmen. Na het verstrijken van deze termijn wordt het voorstel geacht te zijn aanvaard.

Overeenkomstig artikel 71 §1 van bovenvermelde ordonnantie, wordt de financiële zekerheid berekend en verantwoord door een bodemverontreinigingsdeskundige.

 

B) Conform artikel 17§3 van de ordonnantie en in afwijking van artikel 17 § 1, 1° kan de vervreemding van een zakelijk recht plaatsvinden vóór de behandeling van de gemengde of eenmalige bodemverontreiniging, ongeacht het type van behandeling, indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

1° een verkennend bodemonderzoek werd gelijkvormig verklaard of geacht;

2° de houder van de verplichting inzake behandeling van de bodemverontreiniging heeft zich ertoe verbonden om deze binnen een door het Instituut goedgekeurd tijdschema te vervullen;

3° er is een financiële zekerheid gesteld die deze verbintenis dekt in overeenstemming met artikel 71, § 1/1;

 

De houder van de verplichting stuurt per aangetekend schrijven of via elektronische weg aan het Instituut een voorstel betreffende het tijdschema van behandeling van de bodemverontreiniging en betreffende het bedrag van de financiële zekerheid. Na ontvangst van deze voorstellen heeft het Instituut 30 dagen de tijd om er al dan niet mee in te stemmen. Na het verstrijken van deze termijn wordt het voorstel geacht te zijn aanvaard.

Overeenkomstig artikel 71 §1/1 van bovenvermelde ordonnantie, wordt de financiële zekerheid berekend en verantwoord door een bodemverontreinigingsdeskundige.

 

C) Conform artikel 17§4 van de ordonnantie en in afwijking van § 1, 1° kan de vervreemding van een zakelijk recht plaatsvinden vóór de behandeling van de bodemverontreiniging die voortvloeit uit een bodemonderzoek betreffende een sectoraal fonds voor de sanering van de bodem, indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

1° de behandeling betreft uitsluitend een verontreiniging die ten laste wordt genomen door een sectoraal fonds voor de sanering van de bodem;

2° de houder van de verplichting inzake behandeling van de verontreiniging, verbindt er zich solidair met de aanvrager van de tussenkomst toe om de behandeling van de verontreiniging uit te voeren in het geval deze, om welke reden dan ook, niet door het sectoraal fonds voor de sanering van de bodem zou worden uitgevoerd.

 

De houder van de verplichting stuurt per aangetekend schrijven of via elektronische weg, de bewijzen van de bovengenoemde elementen naar Leefmilieu Brussel, zijnde enerzijds de verklaring tot ontvankelijkheid en volledigheid door het sectoraal fonds voor de sanering van de bodem van de aanvraag tot tussenkomst en anderzijds de verbintenis, solidair genomen met de aanvrager van de tussenkomst, om de verontreiniging te behandelen indien het sectoraal fonds deze verontreiniging niet ten laste neemt.

Na ontvangst van deze documenten heeft Leefmilieu Brussel 30 dagen de tijd om er al dan niet mee in te stemmen. Na het verstrijken van deze termijn wordt het voorstel geacht te zijn aanvaard.

 

D) Conform artikel 17§5 van de ordonnantie en in afwijking van §1, 1°, kan de vervreemding van een zakelijk recht ook plaatsvinden vóór de behandeling van de bodemverontreiniging, wanneer de behandeling uitsluitend betrekking heeft op een verontreiniging die wordt behandeld overeenkomstig de bepalingen van artikel 70.

 

E) Conform artikel 23§3 van de ordonnantie kan iedere persoon die houder is van een verplichting om bodemverontreiniging te behandelen, deze verplichting overdragen aan een derde persoon, indien aan de 3 volgende voorwaarden is voldaan :

  • een verkennend bodemonderzoek werd gelijkvormig verklaard of geacht;
  • de overnemende derde persoon heeft zich ertoe verbonden om de verplichting inzake behandeling van de verontreiniging binnen een door Leefmilieu Brussel goedgekeurd tijdschema te vervullen;
  • een financiële zekerheid is gesteld die deze verbintenis dekt in overeenstemming met artikel 71 van bovenvermelde ordonnantie.